Strona oraz urządzenia mobilne korzystają z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Recykling baterii i akumulatorów.

Żyjemy coraz szybciej – wraz ze zmianą stylu naszego życia, zmienia się również nasze otoczenie. Nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez współczesnych zdobyczy techniki. Trzeba mieć jednak świadomość zagrożeń, jakie dla środowiska naturalnego niesie rozwój cywilizacyjny. Kluczowe staje się, z punktu widzenia ekologii, zagospodarowywanie odpadów, odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne unieszkodliwianie. Marka Volkswagen nie tylko wspiera tę ideę, ale podejmuje także wysiłki skierowane w stronę ochrony środowiska naturalnego.

Bądźmy świadomi!

W dobie powszechnego stosowania wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niezwykle istotne staje się uświadomienie sobie, jak ważna jest właściwa gospodarka odpadami. Wyrzucanie sprzętu elektrycznego, zużytych baterii i akumulatorów staje się dziś problemem, którego nie wolno ignorować. Tak zwane "elektro-śmieci" to wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który chcemy wymienić na nowy, lub który posiada usterkę, niedającą się naprawić. To również baterie lub akumulatory, które chcemy wymienić na nowe.

"Elektro-śmieci" nie wolno wyrzucać do śmietnika razem z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego, czy przedsiębiorstwa - grozi to karą grzywny. Należy je oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza należy oddawać wyłącznie do punktów zbierania. Przed oddaniem zużytego urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych, należy pamiętać o wyjęciu baterii i akumulatorów.

Jak chronić środowisko?

Na racjonalne gospodarowanie odpadami składa się:

 • zmniejszenie materiałów i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii),
 • wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii,
 • zmniejszenie materiałów i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii),
 • wykorzystywanie analizy "cyklu życia produktu", tzn. produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentualnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania,
 • kontrola przepływu i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi, do których zaliczamy zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie.

Poznanie źródeł odpadów, opracowywanie metod skutecznego zmniejszania ich negatywnego wpływu na środowisko, i wreszcie, wprowadzanie nowych metod efektywnej zbiórki i recyklingu różnego rodzaju odpadów, w szczególności przeterminowanych i zużytych akumulatorów i baterii - to pierwszy krok do skutecznej ochrony środowiska naturalnego.

Recykling.

Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest ich recykling.

Proces ten polega na poddaniu odpadów odpowiedniej obróbce pozwalającej na prawie całkowity odzysk zawartych w nich związków. Główną przeszkodą w stosowaniu tej metody są wysokie koszty budowy i eksploatacji linii technologicznej. Mając na uwadze fakt, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym zasoby surowców naturalnych ulegają zmniejszaniu, wydaje się, że ten sposób postępowania ze zużytymi produktami będzie w przyszłości dominował. Konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu zbiórki i odzysku materiałów ze zużytych lub przeterminowanych ogniw sprawiła, że w okresie ostatnich 10 lat w kilku państwach europejskich powstały podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem akumulatorów i baterii.

W zależności od rodzaju odpadów (ogniwa jednego typu lub mieszanina ogniw) w procesie recyklingu baterii stosuje się trzy podstawowe metody odzysku materiałów ze zużytych elektrochemicznych źródeł prądu:

 • mechaniczne, polegające na rozdrobnieniu odpadów w specjalnych młynach, a następnie na rozdzieleniu powstałych frakcji (elementy plastikowe, papierowe itp.),
 • hydrometalurgiczne, polegające na odzysku materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach bądź zasadach,
 • termiczne, polegające na odzysku materiałów poprzez wytopienie metali w specjalnych piecach. Wprowadzenie dodatkowego etapu do powyższego procesu pozwala na odzysk tlenków metali (Fe, Mn, Zn).

Przedstawione powyżej metody odzysku materiałów ze zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii poprzedzone są zazwyczaj etapami wstępnymi:

 • zbiórką zużytych lub przeterminowanych baterii i akumulatorów,
 • segregacją odpadów zawierających różnego rodzaju akumulatory i baterie.

W Polsce podstawowym sposobem recyklingu ogniw jest utylizacja termiczna w tzw. procesie przewałowym Waltza.

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektronicznych.

W celu bezpiecznej eksploatacji różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, należy kierować się następującymi zasadami:

 • Czytaj instrukcję obsługi urządzenia, w którym masz zastosować akumulator lub baterię.
 • Zainstaluj ogniwo zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (–) umieszczonymi na ogniwie i w odbiorniku energii.
 • Wymieniaj pojedyncze ogniwo pracujące w urządzeniu jedynie na ogniwo tego samego typu.
 • Przechowuj ogniwa w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Przechowywanie ogniw w podwyższonej temperaturze sprzyja ich samorozładowaniu.
 • Stosuj do ładowania ogniw odwracalnych wyłącznie ładowarki przeznaczone do konkretnego typu ogniw.
 • Nie stosuj w urządzeniu ogniw różnego typu oraz tego samego typu, ale częściowo rozładowanych.
 • Nie ładuj ogniw pierwotnych - może to spowodować eksplozję ogniwa.
 • Nie wrzucaj ogniw do ognia.
 • Nie przechowuj ogniw razem z przedmiotami metalowymi. Spowodować to może zwarcie biegunów ogniwa, a w konsekwencji jego rozładowanie.

Pamiętaj!

 • Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami.
 • Zostawiaj te produkty w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i punktach zbiorczych.
 • Punkty zbiorcze w przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych znajdują się w wielu placówkach oświatowych, obiektach handlowousługowych, urzędach.
 • W przypadku baterii i akumulatorów o większych gabarytach powinny być one dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
 • Zwracaj także uwagę na lokalne akcje organizowane w Twoim mieście, jak. np. Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, które także umożliwiają pozbycie się tego rodzaju odpadów, bez zagrożenia dla środowiska.

Powrót na górę